KULTALATVA JULKAISUALUSTANA

Kultalatva on perustettu ensisijaisesti tieteellisten, Runolaulu-Akatemian seminaareissa ja konferensseissa pidettyjen esitelmien pohjalta kirjoitettujen tutkimusartikkeleiden julkaisemista varten. Sen lisäksi Kultalatvaan voidaan ottaa muitakin artikkeleita, esimerkiksi matkakertomuksia, tiedettä tai julkaisuja kommentoivia kirjoitelmia sekä taiteellisen tutkimuksen artikkeleita. Siksi lähtökohtaisesti julkaisut on jaettu kahteen osastoon, tieteellisiin artikkeleihin ja muihin artikkeleihin.

Mikäli haluat artikkelisi julkaistavan Kultalatvassa, noudata alla olevia kirjoitusohjeita, ja lähetä ehdotuksesi osoitteeseen kultalatva@runolaulu.fi.

Kirjoitusohjeet tieteellisille artikkeleille

Artikkeli toimitetaan sähköpostiosoitteeseen kultalatva@runolaulu.fi, rtf- tai doc-muodossa. Artikkelin alkuun tulee kirjoittajan nimi suuraakkosin ja titteli sekä instituutio pienaakkosin.

Artikkelin suositeltava pituus on 5 – 25 sivua. Se kirjoitetaan 1,5-rivivälillä Times New Romanilla, pistekoko 12. Tekstin muotoilun olisi hyvä olla mahdollisimman yksinkertainen. Tab-merkkejä, ylimääräisiä välilyöntejä (sisennykset), ylimääräisiä tyhjiä rivejä, tavuviivoja ja tavutusohjeita (soft hyphens) ym. on syytä välttää. Tekstinkäsittelyohjelmien erikoisominaisuuksia kuten tekstiin upotettuja kuvia ja kaavaeditorilla laadittuja kaavoja ei saa käyttää. Tekstinkäsittelyohjelman viiteautomatiikkaa ja yksinkertaisia tabuloituja taulukoita voi käyttää, mutta jos kyseessä on jokin monimutkaisempi elementti, se kannattaa mieluummin toimittaa kaaviona.

Otsikointi

Artikkelin otsikko kirjoitetaan suuraakkosin. Väliotsikoinnissa suosittelemme käyttämään vain yhtä tasoa. Väliotsikkoa ennen ja tämän jälkeen tulee tyhjä rivi. Otsikoinnissa käytetään samaa fonttia ja pistekokoa kuin leipätekstissä. Otsikoissa ei käytetä pisteitä. Otsikoita ei lihavoida.

Tekstin muotoilu

Julkaisujen (lehtien, kirjojen, äänitteiden jne.) nimet ja sellaisten laulujen ja sävelteosten nimet, jotka ovat erisnimiä, merkitään kursiivilla. Kursiivilla merkitään myös vieraskieliset termit. Muita korostuksia pyydämme käyttämään harkiten.

Lainaukset

Yli kolme riviä pitkien lainauksien ylä- ja alapuolelle tulee yksi tyhjä rivi ja lainaus sisennetään. Tällöin ei käytetä lainausmerkkejä. Lainauksia ei kursivoida.

Vuosiluvut

Kirjoitetaan kokonaan, esim. 1870–1871, 1914–1918.

Nimikirjaimet

Nimen alkukirjaimien väliin tulee välilyönti, esim. J. V. Snellman (vrt. J.V. Snellman).

Yhdysmerkit ja ajatusviivat

Yhdysmerkin (-) ja ajatusviivan (–) välillä on pituusero. Ajatusviiva saadaan Windowsissa erikoiskomennolla alt 0150 (numerot näppäimistön reunasta numeronäppäinkentästä) tai valikosta Lisää-> Merkki. Ajatusviivaa käytetään paitsi lauseen sisällä ajatusviivana, niin myös ääriarvoja, rajapaikkoja tms. osoittavien numeroiden ja sanojen välissä. Esim. vuosina 1960–1970, 35–40-vuotiaat, s. 195–208.

Lainausmerkit

Lainausmerkkeinä käytetään tavallisia lainausmerkkejä eli ”lainaus” (ei “lainaus” eikä “lainaus“). Huom. Englannin- ja venäjänkielisiin ohjeisiin kielen mukainen käytäntö!

Ala- ja loppuviitteet

Artikkeleissa saa käyttää numeroituja alaviitteitä, vaikka niitä on syytä käyttää säästeliäästi. Ne kannattaa toteuttaa tekstinkäsittelyohjelman viittausautomatiikalla. Loppuviitteitä ei pääsääntöisesti käytetä (perustellusta syystä voidaan siis käyttää; esim. silloin, kun viitteiden logiikan kannalta on parempi käyttää sekä alaviitteitä – jotka ovat välttämättömiä perustekstin ymmärtämiseksi – että loppuviitteitä, jotka kommentoivat tekstiä eri tasolla).

Kaaviot ja nuottiesimerkit

Nuottiesimerkit, kaaviot ym. tallennetaan esim. pdf-, eps-, bmp-, tiff-, jpeg- tai gif-muotoisina. Resoluution on oltava vähintään 300 dpi, mieluummin enemmän. Nuottiesimerkkien laatimisessa on syytä välttää NoteWriter- ja Encore-ohjelmien käyttöä niiden luomien dokumenttien huonon siirtokelpoisuuden vuoksi. Finale-tai Sibelius-nuotinkirjoitusohjelman käyttöä suositellaan. Tallennettaessa kuvioita pdf- tai eps-tiedostona on fontit upotettava tiedostoon.

Valokuvat

Kirjoittajan omat kuvitusideat ovat tervetulleita. Kirjoittajan on tarkistettava, liittyykö kuviin tekijänoikeus- tai julkaisumaksua. Julkaistaviksi tarjotut valokuvat, kartat, piirrokset tms. tulee toimittaa originaaleina, hyvätasoisina reprokuvina tai digitoituina. Kuvat skannataan vähintään 300 dpi:n resoluutiolla mahdollisimman lähelle sitä kokoa, jossa ne tulevat kirjaan. Kuvat on tallennettava tiff-muotoon.

Kirjallisuusviitteet ja -luettelo

Kirjallisuusviitteet merkitään tekstin sisään sulkuihin, esim. (Kaukonen 1984, 18–19).

Kirjallisuusluettelo laaditaan tekijöiden nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kirjallisuusluettelossa kursivoidaan kirjojen ja lehtien nimet, ei tekijän nimeä. Saman tekijän eri teokset luetellaan aikajärjestyksessä, ja samana vuonna ilmestyneet julkaisut erotetaan toisistaan pienaakkosin (esim. 2002a, 2002b). Teoksesta ilmoitetaan kustantajan nimi ja kotipaikka, ei painopaikkaa.

Malleja

Monografiat

Karkama, Pertti 2001. Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 843. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Artikkeli artikkelikokoelmassa

Hapuli, Ritva 2000. Ihminen ensimmäisen maailmansodan pyörteissä. Kari Immonen, Ritva Hapuli, Maarit Leskelä ja Kaisa Vehkalahti (toim.), Modernin lumo ja pelko. Kymmenen kirjoitusta 1800–1900-lukujen vaihteen sukupuolisuudesta, 45–87. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Artikkeli lehdessä

Piispa, Leena 1997. Taylorismi naisten teollisuustyön sukupuolistumisen historiassa. Sosiologia 32(1): 39–52.

Julkaisematon opinnäyte

Vehkalahti, Kaisa 2000. Kohtalokas tyttöikä. Tyttöyden representaatiot 1920-luvun naistenlehdissä. Lisensiaatintyö. Turun yliopiston kulttuurihistorian laitos.

Käsikirjoituksen viimeistely

Käsikirjoitus kannattaa käydä lopuksi läpi ”Näytä tai piilota” -työkalun avulla. Näin tiedostoon ei jää taittoa sekoittavia piiloasetuksia tai -komentoja, kuten esim. turhia välilyöntejä. Sisennykset tehdään sarkaimella, ei välilyönneillä.

Oikoluku

Kirjoittajat vastaavat itse käsikirjoituksensa oikoluvusta. Vedosten oikoluvusta sovitaan erikseen.

Lisätiedot

Kaikkia lisätietoja voi kysyä osoitteesta kultalatva@runolaulu.fi, tai pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi.